صفحه نخست
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 648
این فرآورده روی موردنیاز گیاه را فراهم می کند. در مقادیر زیاد فسفر خاک، در خاک های سرد و مرطوب و غنی از هوموس و نیز در خاک های با PH بالا دسترسی بیلوژیک به روی کم است.[..]