صفحه نخست
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۱
دفعات بازدید : 1029
5/1%  نیتروژن (85/19 گرم N در لیتر) 4% منیزیم، (56 گرم Mg در لیتر) 3% منگنز (42 گرم Mn در لیتر) 5/1% آهن (15/21گرمFe++ وFe+++ در لیتر) 5% بر (5/70 گرم B در لیتر) 1% روی (14گرم Zn د[..]