صفحه نخست
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 832
3% نیتروژن بصورت کاربامید نیتروژن 18% K2O پتاسیم محلول در آب  27% P2O5 فسفات محلول در آب  عناصر کم مصرف مهم مانند: 0.01% بر، 0/02% مس، 0/02% آهن، 0/01% منگنز، 0/001% مولیبدن، 0/[..]
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۱
دفعات بازدید : 1185
3% نیتروژن به صورت کاربامید نیتروژن (42 گرم در لیتر) 18%K2O ، پتاسیم محلول در آب (252 گرم در لیتر) 27%O5P2، فسفات محلول در آب (378 گرم در لیتر) عناصر کم مصرف مهم مانند 01/0 % بر، 02/0 % م[..]