صفحه نخست

شرکت فیتوسولوشن واقع در شهر فرایبورگ آلمان پیشـرو در تولید تخصـصـی ترکیبات مقاوم کننده گیاهی و کودهاي کشـــاورزي مخصـــوص به صورت مصـــرف در خاك و محلولپاشی سطح برگ براي طیف وسیعی از محصولات کشاورزي باغی، زراعی، سبزي و صیفیجات، محصولات گلخانهاي، آپارتمانی و... می باشد. نوع فرمولاسیونهاي خاص این شـرکت، کاربرد این کودها را راحت کرده اسـت وهمچنین سطح تحمل گیاه و محیط زیست به این محصولات بسیار بالا میباشد.
این شرکت خط تولید خود را همواره به روز نگاه داشته و با استفاده از متخصـصـان علمی در تولید محصــــولات مفید و سازگار با گیاه و همچنین تولید محصــــولات جدید و مفید همواره پیشگام میباشد.