صفحه نخست

 

 

 

کشاورزي ارگانيک چيست؟ 

 

كشاورزي ارگانيك يعني استفاده از اطلاعات سنتيو علمي براي كاهش استفاده از سموم و مواد شيميايي در توليد محصولات. سيستم هاي کشاورزي ارگانيک بر پايه مديريت اکوسيستم استوار است و به نهاده هاي خارج از مزرعه وابسته نيست .

در اين نوع از كشاورزي از نهاده هاي سنتز شده مانند کودهاي شيميايي، آفت کش ها ، داروهاي دامپزشکي، گياهان اصلاح شده ژنتيکي و نژادي و مواد نگهدارنده، مواد افزودني و از تابش اشعه ها استفاده نمي شود.

کشاورزي ارگانيک مديريت توليد مناسب است که باعث تقويت و توسعه سلامت اکوسيستم هاي زيستي ، چرخه هاي زيستي و فعاليت بيولوژيکي خاک مي شود. اين نظريه تاکيد دارد که از نهاده هاي داخل مزرعه استفاده گردد و از نهاده هاي بيروني استفاده اي نشود. و براياين منظور احتياج به سيستم هاي تطابق پذيري در هر منطقه داريم . اين کار باعث استفاده از روشهاي کشاورزي زيستي و مکانيکي و بدون استفاده از نهاده هاي
خارجي سنتز شده صورت مي گيرد
منبع

http://forum.p30world.com/showthread.php?t=141829